KZA Zielonka
 

RODO

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

W związku z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE L 119, s. 1)., dalej "RODO", informujemy, że przetwarzamy Państwa dane osobowe. Szczegóły na ten temat znajdują się poniżej.

I. Administrator danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest Spółka KZA ZIELONKA Spółka z o.o. z siedzibą w Leśniakowiźnie (05-200 Wołomin), ul. Kasprzykiewicza 19, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego za numerem KRS 0000410137, REGON: 146986046, NIP: 1251615308, z kapitałem zakładowym 510 000,00 zł.

II. Cele i podstawy przetwarzania

Państwa dane osobowe są przetwarzane w następujących celach:

 1. w celu zawarcia i wykonania zawartej z nami przez Państwa umowy
  (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

 2. w celu ewentualnego ustalania, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, w szczególności związanych z rękojmią i gwarancją (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO - prawnie uzasadniony interes administratora),

 3. w celach archiwalnych (dowodowych) dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO - prawnie uzasadniony interes administratora).

III. Odbiorcy danych

Państwa dane osobowe możemy udostępniać następującym kategoriom podmiotów:

 1. podwykonawcom, z których usług korzystamy przy ich przetwarzaniu, w szczególności
  hostingodawcom, firmom księgowym, kancelariom prawnym,

 2. partnerom handlowym, których oferta uzupełnia naszą,

 3. podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa,

 4. firmom kurierskim i pocztowym, które będą dostarczać do Państwa przesyłki.

IV. Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych

Nie przekazujemy Państwa danych osobowych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

V. Okres przechowywania danych

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres, który jest niezbędny do obrony naszych interesów, w szczególności do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń wynikających z zawartej przez nas z Państwem umowy, a gdy przepisy prawa (np. rachunkowe) będą obligować nas do przetwarzania Państwa danych osobowych przez dłuższy czas - także przez okres wynikający z tych przepisów.

VI. Państwa prawa

Przysługuje Państwu:

 1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii (pierwsza kopia jest darmowa, za kolejne możemy naliczyć opłatę w uzasadnionej wysokości);

 2. prawo do poprawienia i uzupełnienia swoich danych, jeśli są błędne, niekompletne lub nieaktualne;

 3. prawo żądania usunięcia swoich danych;

 4. prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych;

 5. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania przez nas danych;

 6. prawo przeniesienia swoich danych osobowych do innego administratora;

 7. prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego, gdy uznają Państwo, że przetwarzamy Państwa dane osobowe niezgodnie z przepisami prawa.

W celu wykonania swoich praw proszę kontaktować się z nami pisząc na adres: KZA ZIELONKA Spółka z o.o. z siedzibą w Leśniakowiźnie (05-200 Wołomin), ul. Kasprzykiewicza 19, bądź na adres elektroniczny: kzazielonka@kzazielonka.eu dołączając na kopercie lub w temacie e-maila dopisek "Dane osobowe".

Proszę pamiętać, że przed realizacją Państwa uprawnień będziemy się musieli upewnić co do osoby wykonującej swoje uprawnienia, czyli odpowiednio Państwa zidentyfikować.

Podanie przez Państwa danych osobowych jest warunkiem zawarcia z nami umowy. W przypadku niepodania danych osobowych nie będziemy mogli wykonać dla Państwa usługi.

Strona głównaO firmieOfertaCertyfikat ISOCertyfikat WSBJRealizacje Kontakt RODO